+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

OPTIONAL TOUR

Amazing Bus Nagoya-Hakuba (one way)

โรงแรมนาโกย่า โคกุไซ - นาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

- ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - คามิโคจิ - สถานีมัตสึโมโต้

- สถานีฮะกุบะฮับโป้ - โรงแรมสึกาอิเกะ โคเก็น

3,800 -. MORE DETAIL

Amazing Bus Tokyo-Hakuba (one way)

สวนสาธารณะอุเอโนะ

- ชิบะซากุระ(27/04/18-27/05/18) หรือ โอชิโนะฮักไก(28/05/18-03/11/18)

- คามิโคจิ - มัตสึโมโต้ - สถานีฮากุบะ ฮัปโป้ -โรงแรมสึกาอิเกะ โคเก็น 

4,300 -. MORE DETAIL

Amazing Bus Hakuba-Nagoya (one way)

โรงแรมสึกาอิเกะ โคเก็น - สถานีฮากุบะ ฮับโป้

- สถานีโอกิซาว่า(ทาเตยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์รู้ท)

- สถานีทาเตยาม่า - โรงแรมนาโกย่า โคกุไซ - สถานีนาโกย่า

6,000 -. MORE DETAIL

Amazing Bus Hakuba-Tokyo (one way)

สถานีฮากุบะ ฮับโป้ - โรงแรมสึกาอิเกะ โคเก็น

- สถานีทาเตยาม่า(ทาเตยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์รู้ท)

- สถานีโอกิซาว่า - สวนสาธารณะอุเอโนะ

6,500 -. MORE DETAIL