+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

BEAUTIFUL TULIP XJ


พฤษภาคม 63

วันที่ 1
Evening
 • คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
 • เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง

วันที่ 2
Morning
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า
 • วัดโอสึ คันนง
Noon
 • รับประทานชุดอาหารทะเล ณ ภัตตาคาร
 • ปราสาทนาโกย่า
 • บกกะ โนะ ซาโตะ
 • ทุ่งดอกทิวลิป
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง(yakiniku buffet) ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ WAHIGATAKE KOGEN HOTEL

วันที่ 3
Morning
 • รับประทาน ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม
 • ตลาดเช้าทาคายาม่า
 • ถนนคนเดินคามิซันโนมาชิ
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
 • หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
 • พักที่ AWAZU GRAND HOTEL

วันที่ 4
Morning
 • รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม
 • สวนเคนโครุเอน
 • ตลาดโอมิโช
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เจแปน แอลป์ ทาเทยาม่า
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์ปู KINGCRAB)
 • พักที่ SHIRAKABAKO VEIW HOTEL

วันที่ 5
Morning
 • รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในโรงแรม
 • ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่
 • คามิโคจิ
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ห้างสรรพสินค้าอิออน
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • พักที่ NAGOYA KOKUSAI HOTEL

วันที่ 6
Morning
 • เดินทางออกจากสนามบิน จูบุ เซ็นแทร์นาโกย่า
Noon
 • เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.