+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

SNOW FESTIVAL TG


สมบูรณ์ที่สุด 3 เทศกาลหิมะ ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด ในทริปเดียว

เชิญร่วมงานเทศกาลใหญ่ที่สุดของโลก ซัปโปโร สโนว์เฟรสติวัล 2019

เทศกาลไฟประดับน้ำแข็งโชอึนเคียว เทศกาลแสงเทียน 

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora ใหม่มาก..นั่งรถไฟชมธารน้ำแข็งจากไซบีเรีย

 

10 - 16 FEB'19

Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน
 • หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) บริการอาหารเช้าบนเครื่อง

DAY2 เทศกาลแกะสลักหิมะ ซัปโปโรสโนว์เฟสติวัล2019 – เทศกาลไฟประดับน้ำแข็ง โชอึนเคียว2019 (B/L/D)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ “สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะ” ณ “สวนโอโดริ Hokkaido Snow Festival 2019” เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งสถานที่จัดงานจะอยู่ณ บริเวณ “สวนโอโดริ ปาร์ค” ใจกลางเมืองซัปโปโร
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโชอึนเคียว สู่ที่พัก Sounkyo Mt.View Onsen Hotel 3* /เทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบุฟเฟต์ขาปูอลาสก้า)
 • หลังอาหารนำท่านเข้าร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทำการจัดแสดง จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปร่างต่างๆ ในช่วงเวลา 20.30 ถึง 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดพลุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน

Day3 นั่งรถไฟชมธารน้ำแข็งไซบีเรีย – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora – ทะเลสายชิคาริเบทสึ (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Shari นำท่านนั่งรถไฟ Norokko Train เกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันออกนั้นจะมีขบวนรถไฟพิเศษสำหรับเฉพาะเทศกาลฤดูหนาวประมาณ 1 เดือนเท่านั้น จะวิ่งเรียบทะเลโอคอร์ท ระหว่าง 2 เมืองริมชายฝั่งตะวันออก ระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับสถานีรถไฟ Kitahama อีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดพักรถเพื่อให้นักท่องเที่ยวขบวนนี้ได้ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดริมทะเลอีกด้วย
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือ Aurora เรือจะพานักท่องเที่ยว ตัดผ่านทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง ออกไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยลงมาจากชายฝั่งรัสเซีย ซึ่งจะเริ่มละลายและลอยลงมาใกล้ชายฝั่งของฮอกไกโด ให้ท่านได้สัมผัสความหนาว ชมวิวทะเลน้ำแข็ง ซึ่งเป็นไฮไลท์ ของการท่องเที่ยวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด
 • จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิคาริเบทสึ ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบแห่งท้องฟ้า เพราะอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด เหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร และเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายสภาพเป็นลานน้ำแข็ง ที่หนาถึง 60 ซม. ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน กลบมิดทั่วทุกพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายภาพบนทะเลสาบน้ำแข็งเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Onneyu Onsen Hotel 4*/เทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับเมืองออนเซน ที่ดีทีสุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่ล้อมรอบในหุบเขา ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นต้นทางของน้ำแร่ของแท้

day4 น้ำตกกิงกะ/ริวเซ – พาเหรดนกเพนกวิ้น – หมู่บ้านราเม็ง – พิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ – ห้างอิออน (B)
Morning
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก
 • นำท่านเดินทางชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) สวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านอาซาฮึกาว่า ราเมง
 • จากนั้นนำท่านสู่Snow Crystals Museum หรือพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะของเมือง บรรยากาศเหมือนยุโรป เมื่อลงบันไดวนลงไปชั้นล่างสุด เหมือนอยู่ในพระราชวังเลย หรูหรามาก
Evening
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน มอลล์ ท่านสามารถเลือกซื้อขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น คิดแคทชาเขียวเป็นต้น
 • อิสระอาหารเย็น ณ ห้างสรรพสินค้า Aeon ตามอัธยาศัย (ห้างตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรม)
 • ที่พัก Route Inn Asahikawa 4*/เทียบเท่า

day5 คิโรโระสกี รีสอร์ท – ซิตี้ ทัวร์โอตารุ – เทศกาลแสงเทียน สโนว์ไลท์พาส (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปเยือนความสนุกสุดเหวียง ณ ลานสกีคิโรโระ Kiroro สกีรีสอร์ทใหญ่ กิจกรรมสนุกลานสกีของที่นี่นั้นใหญ่โตไม่แพ้ที่ไหน และเช่นเคยคนที่เล่นสกีไม่เป็นนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่มีคอร์สสอนเล่นสกีให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วยังมีคอร์สสำหรับชาวต่างชาติด้วย ให่ท่านได้อิสระกับความสวยงามของหิมะได้อย่างจุใจ (ค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์สอบถามราคาสกีหน้างาน)
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
 • งานเทศกาลหิมะประจำปี 2019 ที่เมืองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival ได้กำหนดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17.00 ถึง 21.00 น.Otaru Snow Light Path Festival มีชื่องานเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Otaru Yuki Akari no Michi โดยทั่วทั้งบริเวณคลองและในตัวเมืองจะประดับไปด้วยแสงไฟท่ามกลางหิมะ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน (ชมเทศกาลไฟที่คลองโอตารุ)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนันดะ พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo 4*/เทียบเท่า

day6 อิสระท่องเที่ยว ซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งเต็มกำลัง 2 ย่านดัง ซูซูกิโนะ – ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำทุกท่านท่องเที่ยว เมืองซัปโปโร โดยรถไฟ JR โดยมีไกด์นำเที่ยวตามรายการเท่านั้น (เป็นการท่องเที่ยวที่สะดวกกว่าการใช้รถโค้ชและประหยัดไปในตัว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย หรือท่านใดมีโปรแกรมจะที่สนใจจะไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางได้ง่าย ไม่รวมค่าตั๋วรถไฟ JR PASS 1 วันไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ราคาประมาณ 800 เยนในราคาทัวร์)
 • นำท่านชม ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
 • จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้
 • ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง
 • (อิสระอาหารกลางวันและเย็น ณ ย่านการค้าโดยมีไกด์ท้องถิ่นแนะนำร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์รายการท่องเที่ยวในวันอิสระ ให้เดินทางท่องเที่ยวเฉพาะสถานที่ที่ได้ระบุตามรายการเท่านั้น)
Noon
 • ช่วงบ่ายนำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโร
Evening
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo 4*/เทียบเท่า
 • จากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว

day7 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.