+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

First Sun & Snow Ligth TG


Otaru Snow Light Path Festival 2019

เทศกาลความมหัศจรรย์ของแสงเทียนและหิมะ..@..โอตารุ 

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko ชมการ์เซียจากขั่วโลกเหนือ 

FEB'19

day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน
 • หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 ฮอกไกโด – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิ้น – น้ำตกริวเซ – น้ำตกกิงกะ (B/D)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาว่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ
Noon
 • จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านราเม็ง วิลเลจ อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเม็ง วิลเลจ เมนูเส้นขึ้นชื่อ ที่รวบรวมราเม็งแชมป์เปี้ยนมารวมไว้ที่เดียวกัน
 • ช่วงบ่ายพบไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้ เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่
 • จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
 • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HINODE MISAKI ONSEN HOTEL 4* / เทียบเท่า
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมนูบัฟเฟต์ หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

day3 แสงแรกของโลก – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง- ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ – เทศกาลไฟฯโชอึนเคียว2019 (B/L/D)
Morning
 • เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เมื่อพูดถึงฉายาของประเทศญี่ปุ่นนั้น คงเคยได้ยินว่า“ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ” แน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ ทิศตะวันออกมีเมืองมอมเบทสึ ริมทะเลโอค็อตก์ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนใครในประเทศญี่ปุ่น และ ทุกประเทศได้ก่อนใคร
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง Monbetsu ลงเรือตัดน้ำแข็ง Breaking Cruise Garinko นับเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญี่ปุ่น
 • นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ โอค็อตก์ ทกคาริ สถานที่อนุรักษ์และเลี้ยงดูแมวน้ำ โดยมีทะเลโอค็อตสก์อันกว้างใหญ่เป็นฉากเหมือนกับชื่อของสถานที่แห่งนี้ สามารถดูการเติบโตของแมวน้ำที่เป็นไปตามธรรมชาติ และมีสถานที่ให้ได้ใกล้ชิด ไปพร้อมกับอีกบทบาทที่สำคัญคือการ “อนุรักษ์”
Evening
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรือ เทียบเท่า
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์และขาปูยักษ์ไม่อั้น)
 • หลังอาหารนำท่านเข้าร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทำการจัดแสดง จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปร่างต่างๆ ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดพลุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน

day4 กิจกรรมลานสกีชิกิไซ – ซิตี้ทัวร์โอตารุ – เทศกาลแสงเทียนโอตารุ 2019 (B/L)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ลานสกีชิกิไซ (Shikisai Ski Area) เป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญีปุ่น
 • นำท่านท่องเที่ยงซิตี้ทัวร์เมือง โอตารุ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย ชม งานเทศกาลหิมะประจำปี 2019 ที่เมืองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival มีชื่องานเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Otaru Yuki Akari no Michi เป็นงานเทศกาลประจำฤดูหนาวที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ใกล้เคียงกับช่วงที่จัดงานเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร โดยทั่วทั้งบริเวณคลองและในตัวเมืองจะประดับไปด้วยแสงไฟท่ามกลางหิมะ เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน
Evening
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Dormy Inn Otaru 4*/เทียบเท่า
 • อิสระอาหารเย็น ณ ห้างสรรพสินค้า AEON ( อยู่ตรงข้ามโรงแรม )
 • จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อสินของฝากนานาชนิดได้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ชาเขียว เครื่องครัว เครื่องสำอาง เป็นต้น

day5 โรงงานช็อคโกแลต – ตลาดปลา – ศาลเจ้าฟูชิมิ – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B/L)
Morning
 • 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
 • โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูๆ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า นับเป็นอีกแลนด์มาร์กที่จะได้ทั้งวิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกัน
 • นำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดังย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโร
 • จากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
Evening
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SMILE PREMIER CABIN SAPPORO 4*/เทียบเท่า

day6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (B/L)
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.