+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

First Sun Garinko TG


ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร..แสงแรกของโลก ดินแดนอาทิตย์อุทัย  

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko ชมการ์เซียจากขั่วโลกเหนือ 

Jan - Mar'19

day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 ฮอกไกโด – สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า ขบวนพาเหรดนกเพนกวิ้น – น้ำตกริวเซ – น้ำตกกิงกะ (B/D)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ อะซาฮิกาว่า (Asahikawa) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ
Noon
 • จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านราเม็ง วิลเลจ อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านาเม็ง วิลเลจ เมนูเส้นขึ้นชื่อ ที่รวบรวมราเม็งแชมป์เปี้ยนมารวมไว้ที่เดียวกัน
 • ช่วงบ่ายพบไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้ เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่
 • จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
 • จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง
Evening
 • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก HINODE MISAKI ONSEN HOTEL 3* / เทียบเท่า
 • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมนูบัฟเฟต์ หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

day3 แสงแรกของโลก – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ – เทศกาลไฟฯโชอึนเคียว 2019 (B/L/D)
Morning
 • เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เมื่อพูดถึงฉายาของประเทศญี่ปุ่นนั้น คงเคยได้ยินว่า“ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ” แน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ ทิศตะวันออกมีเมืองมอมเบทสึ ริมทะเลโอค็อตก์ เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนใครในประเทศญี่ปุ่น และ ทุกประเทศได้ก่อนใคร
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง Monbetsu ลงเรือตัดน้ำแข็ง Breaking Cruise Garinko นับเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว เรือจะพานักท่องเที่ยว ตัดผ่านทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็งบางๆ ออกไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยลงมาจากชายฝั่งรัสเซีย ซึ่งจะเริ่มละลายและลอยลงมาใกล้ชายฝั่งของฮอกไกโด ให้ท่านได้สัมผัสความหนาว ชมวิวทะเลน้ำแข็ง ซึ่งเป็นไฮไลท์ ของการท่องเที่ยวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญี่ปุ่น
 • นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์แมวน้ำ โอค็อตก์ ทกคาริ สถานที่อนุรักษ์และเลี้ยงดูแมวน้ำ โดยมีทะเลโอค็อตสก์อันกว้างใหญ่เป็นฉากเหมือนกับชื่อของสถานที่แห่งนี้ สามารถดูการเติบโตของแมวน้ำที่เป็นไปตามธรรมชาติ และมีสถานที่ให้ได้ใกล้ชิด ไปพร้อมกับอีกบทบาทที่สำคัญคือการ “อนุรักษ์” โดยจะรักษาแมวน้ำที่บาดเจ็บ หรือถูกแหจับปลาพันและส่งกลับสู่ทะเลอีกครั้ง เป็นสถานที่อนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรือ เทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์และขาปูยักษ์ไม่อั้น)
 • หลังอาหารนำท่านเข้าร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทำการจัดแสดง จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปร่างต่างๆ ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดพลุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน

day4 ลานสกีฟุราโนะ – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ห้างอิออน – ซัปโปโร (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูราโน่ (Shikisai Furano Ski ) เป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญีปุ่น
 • จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้
 • จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า นับเป็นอีกแลนด์มาร์กที่จะได้ทั้งวิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกัน
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง สินค้าอาทิเช่น ขนม,นาฬิกา แบรนด์ญีปุ่นแท้ ณ ห้าง Aeon
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์ชาบูๆ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Primier Cabin Sapporo 4*/เทียบเท่า

day5 ซิตี้ทัวร์โอตารุ – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านท่องเที่ยงซิตี้ทัวร์เมือง โอตารุ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
Noon
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านร้านอาหารชื่อดังมากมายในถนนซาไกมาจิ
 • สมควรแก่เวลานำท่านทางโดยรถไฟ JR กลับสู่เมืองซัปโปโร นำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดังย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโรจากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Primier Cabin Sapporo 4*/เทียบเท่า หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รายการนำเที่ยวของไกด์ในวันนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถแยกกับคณะได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนำทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณีที่การเดินทางเกิดอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ การเดินทาง (Wifi เรามีให้ครอบครัวละ 1 เครื่อง 2 – 4 ท่าน)Download PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.