+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

MIRACLE TAKAYAMA-SHIRAKAWAGO


แพ็คเกจ 6วัน4คืน *ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- เที่ยววัดพระใหญ่โทไดจิ / หมู่บ้านนินจาเมืองมิเอะ

- ชมเทศกาลจัดแสดงไฟ นาบานะ โนะซาโต้

- เยี่ยมชมเมืองเก่า เกียวโต / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

UPON-15
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนานาชาติคันไซ มหานครโอซาก้า
Noon
 • พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia
 • *ที่เคาน์เตอร์ มีเจ้าหน้าที่อัพออน คอยอำนวยความสะดวก
 • **เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดินทางสามารถตรวจสอบ หมายเลขเคาน์เตอร์เชคอินได้ที่ บอร์ดแสดงสถานะเที่ยวบินผู้โดยสารขาออก(Departure Flight Board)*** ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ xj 611
 • 21.45น. เวลาประเทศญี่ปุ่นถึงสนามบิน นานาชาติคันไซ (เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกเรื่องการนัดหมายเวลา)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยทำภาระกิจส่วนตัว ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวกเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษจับและปรับ นำท่านเดินทางเข้าเชคอินโรงแรมHotel Fujita Nara หรือเทียบเท่า

วันที่สอง นาราโทไดจิ (วัดพระใหญ่) - พิพิธภัณฑ์นินจาอิกะ-ทานเนิ้อมัทซึสะกะกระทะร้อนบุฟเฟต์(50นาที)+นะบะนะ โนะซะโต้
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่วัดโทไดจิ เป็นสถานที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดนารา สร้างปีค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจริญสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตไดบุจึ ที่ปลูกสร้างที่สำคัญคือวิหารไม้หลังใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่าไดบุทสุเดน รอบๆวัดเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ให้ท่านได้ซื่อสินค้า และที่พลาด ไม่ได้คือกวางที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คอยเดินต้อนรับนักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านนินจาในจังหวัดมิเอะ เป็นนินจาฝ่ายอิงะ ในศตวรรษที่15 เมืองนี้เคยเป็นสถานที่สอนวิชานินจามาก่อน หมู่บ้านนินจาอิงะ (Iga Ninja Museum) ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องนิทรรศการ2ห้อง สำหรับจัดการแสดง ของสะสมที่เกี่ยวกับนินจา อาวุธนินจาประเภทต่างๆ
Noon
 • เที่ยง ทานบุฟเฟต์เนื้อมัทซึกะกะทะร้อน เนื้อที่ได้ชื่อว่าติดหนึ่งในสามเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อวัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่น นาบะนะโนะซาโต้ โดยมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือ อุโมงค์ไฟขนาดยาวประมาณ300เมตร เปรียบเสมือนว่าเดินอยู่บนดาวช้างเผือก แสงไฟจากที่ใช้ในการจัดครั้งนี้ มาจากหลอด LED กว่า 8500000 ดวง สามารถเข้าชมได้อีกครับ และเพื่อให้ท่านได้รับชมความสวยงามของแสงไฟได้อย่างเต็มที่ อิสระอาหารเย็น
Evening
 • สมควรแก่เวลานำท่านเข้าพักที่Risol gifu หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองทาคายะม่า-เมืองเก่าซันมาชิซึจิ -หมู่บ้านชิระคาวะโกะ
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาท่านเดินทางไปยังเมืองทาคายะม่าเดินตลาดเช้า (Asaiji) เดินซื้อสินค้าการเกษตร ผลไม้ หรือของที่ระลึกจากชาวบ้านญี่ปุ่น เดินชมเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ้งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
Noon
 • เที่ยง ทานทาคายะมะ ราเมน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับ เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะ ได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู แม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในฤดูหนาวได้ดี จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม Katsuyama new hotel
Evening
 • เย็น ทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่สี่ วัดอิจิเซ็นไดบุจึ-สกีแจม คาจึยามะ(หรือปราสาทโอโนะ)-ทานอาหารทะเล-วัดคิโยะมิซึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่จังหวัดฟุคุอิ นำทางท่านนมัสการหลวงพ่อโตอิจิเซ็น ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหลวงพ่อโต วัดโทไดจิของจังหวัดนารา และมีเจดีย์สูง5ชั้นที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภายในลิฟท์ให้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ได้ จากนั้นนำทางท่านเล่นหิมะที่สกีแจม คาจียามะ จุดเด่นของลานสกีแห่งนี้คือเป็นลานสกีที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาค มีเส้นทางการเล่นที่หลากหลายตั้งแต่ผู้เล่นพื้นฐานจถึงขั้นสูง ถ้าลูกค้ามาช่วงไม่มีหิมะทางเราจะจัดให้ชม ปราสาทโอโนะ ปราสาทที่สร้างในยุคโรมาจิตอนต้น(1336 to 1573) โดยตระกูลอิสชิคุ จากปราสาทสามารถมองเห็นทัศนียภาพ ของอ่าวอิเสะได้ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนของตัวปราสาทที่ยังคงตั้งอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสวนชิโระยามะ จากบนฐาน ปราสาทในสวน คุณจะได้ชมวิวพาโนรามาอันงดงามตระการตาของทิวเขาซูซุคะและถนนเส้นต่างๆในเมืองโทโคนาเมะ ในวันที่อากาศดี ลูกค้าจะมองเห็นภูเขาอนทาเคะและภูเขาเอนะ
Noon
 • เที่ยง อิสระอาหารseafood เที่ยง จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่า ผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึง นำท่านชมวัดคิโยะมิซึ หรือวัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงะชิยามาเป็นวัดที่มีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับ ของวิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวคือกว่า1200ปีมาแล้ว ภายในวิหารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพจุดที่สวยในเกียวโตได้อีกจุดหนึ่ง และ เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดจากธรรมชาติที่ไหลลงมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่าสายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายที่สาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นำท่านสู่ ถนนกาน้ำชา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ สำหรับคนที่ชอบทานข้าวต้มบริเวณนี้มีขายผักดองที่ขึ้นชื่อ เช่น แตงกวาดอง หัวไชเท้าดอง เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่ชาวต่างชาติ โหวตว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้อันดับ1 นักท่องเที่ยวหรือแม้คนญี่ปุ่นต่างเดินทางมาดูเสาโทริอิ หรือประตูศาลเจ้า ที่เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาถึง233เมตร ประตูโทริอิที่เรียงรายกันเป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี
Evening
 • ค่ำ ทานอาหารสไตล์อิซะกะยะ(ร้านดื่มสไตล์ญี่ปุ่นบุฟเฟต์) นำท่านพักโรงแรม Plaza Osaka หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า-ชินไซบาชิ-บุฟเฟต์ซูชิสายพาน-ห้างอิออน-ริงคุเอาท์เลต
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทางท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ภายนอก)ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น กำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกภาพความงามในมุมที่คุณประทับใจ นำท่านชอปปิ้งสินค้าที่ย่านชินไซบาชิ ศูนย์กลางการ Shopping ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอโซก้า ทำให้เขตนี้เป็นเขตที่รักของ ท่านผู้หญิง ร้านค้าในแถบนี้ได้แก่ Apple store,Armani,Beams,BVLGARI,DIOR,CHANEL,COACH
Noon
 • เที่ยง ทานซูชิสายพาน อิ่มจุใจแบบบุฟเฟต์ ไม่เพียงซูชิเท่านั้น ทางร้านยังมีเทมปุระ ราเมนให้บริการอีกด้วย แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านต่อที่อิออน ริงกุทาวน์ ศูนย์กลางแห่งการจับจ่ายซื้อของ ภายในเป็นที่รวบรวม สินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ขนม ยา เครื่องสำอาง ร้านร้อยเยน และผลไม้นานาชนิด พาท่านซื้อสินค้าต่อเป็นโอกาสสุดท้ายที่Rinku Premium Outlet อีกหนึ่งแหล่งชอปปิ้งแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้าม ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบ รีสอร์ทซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่มากนัก แต่ก็เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและสินค้าแบรนเนมหลากหลาย ยี่ห้อให้ท่านได้เลือกซื้อ
Evening
 • เย็น อิสระอาหารเย็น
 • 20.00น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

วันที่หก สนามบินนานาชาติคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
Morning
 • 20.30น. นำท่านเชคอินเพื่อเดินทางกลับ
 • 0.30น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ611
 • 4.00น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจและอิ่มบุญ โชคดีตลอดปี
If you need to apply this your press following botton please.