+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Igloo Aurora TG


เส้นทางใหม่ “โอบิฮิโระ” เพชรน้ำเอกแห่งฮอกไกโดตะวันออก

ท้าให้ลอง อากาศติดลบต่ำสุด -20 องศา หมู่บ้านเอสกิโม 

เดินเล่นบนทะเลสาบ ชิคาริเบทสึ ชม Ice Bar อิกลู

        

Jan - Mar'19

day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 ทะเลสาบน้ำแข็ง ชิคาริเบทสึ – บ้านเอสกิโม – ออนเซนบริสุทธิ์ เมืองอะคัง (B/L/D)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...จากนั้นนำท่านสู่ เมืองOBIHIRO
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญี่ปุน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิคาริเบทสึ ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบแห่งท้องฟ้า เพราะอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด เหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร และเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายสภาพเป็นลานน้ำแข็ง ที่หนาถึง 60 ซม. ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน กลบมิดทั่วทุกพื้นที่ ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่นี่จะติดลบต่ำสุดถึง
 • 30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง บนทะเลสาบน้ำแข็งนี้เอง จะมีการสร้างหมู่บ้านน้ำแข็งสไตล์ เอสกิโม ที่เรียกว่า อิกลู และมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า โคตัน โดยน้ำแข็งที่นำมาสร้างจะมีความใสเป็นพิเศษ และมีสีฟ้าประกาย เนื่องจากในน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ มีความใสสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งนั่นเอง
 • อิสระให้ท่านได้เดินถ่ายภาพบนทะเลสาบน้ำแข็งเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลานำท่านสู่เมืองอะคัง
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญีปุ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเมือง New Akan Onsen Hotel 4*/เทียบเท่า
 • หลังอาหารอิสระให้ท่านได้แช่ออนเซน ภายในโรงแรมได้ตามอัธยาศัย

day3 ทะเลสาบคุชิโระ – ล่องเรือตัดน้ำแข็งAurora – ฟาร์มสุนัขจิ้งจอก – เทศกาลน้ำแข็งประดับไฟโชอึนเคียว 2019 (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คุชิโระ เป็นทะเลสาบรอบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ด้วยความที่ทะเลสาบนี้อยู่ล้อมรอบปล่องภูเขาไฟ พื้นที่รอบทะเลสาบจึงเต็มไปด้วยน้ำพุร้อนจนเกิดเป็นรีสอร์ทน้ำพุร้อน ในช่วงฤดูหนาว หงส์กู่หรือหงส์ฮูปเปอร์ที่บินจากรัสเซียมาพักเป็นฝูงอยู่ริมทะเลสาปคุชิโระในฤดูหนาวที่นี่ ซึ่งเป็นฤดูเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นหงส์ขาวตามธรรมชาติ
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือ Aurora นับเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว เรือจะพานักท่องเที่ยว ตัดผ่านทะเลที่กลายเป็นน้ำแข็ง ออกไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยลงมาจากชายฝั่งรัสเซีย ซึ่งจะเริ่มละลายและลอยลงมาใกล้ชายฝั่งของฮอกไกโด ให้ท่านได้สัมผัสความหนาว ชมวิวทะเลน้ำแข็ง ซึ่งเป็นไฮไลท์ ของการท่องเที่ยวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มสุนัขจิ้งจอก สายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกที่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วจะมีให้เห็นได้แค่ในฮอกไกโดเท่านั้น แต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างระมัดระวังตัว จึงยากที่จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปรับชมอย่างใกล้ๆ ฟาร์มแห่งนี้นั้นเป็นมิตรเป็นอย่างมาก เหล่าจิ้งจอกที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบปล่อยนี้ใช้ชีวิตกันอย่างสบายๆ โดยไม่กลัวคนเลยแม้แต่น้อย อาจมีบางครั้งที่เดินเข้ามาหาคนเองเลยด้วยซ้ำ แม้ว่าจะไม่สามารถสัมผัสหรือให้อาหารได้ แต่ก็สามาารถรับชมรูปร่างที่แสนน่ารักของมันได้อย่างใกล้ชิด
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Sounkyo Moutain View Onsen Hotel 4*/เทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์ขาปูอลาสก้า)
 • หลังอาหารนำท่านเข้าร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทำการจัดแสดง จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปร่างต่างๆ ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดฟุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน

day4 ลานสกีฟุราโนะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นั่งกระเช้าชมเมืองซัปโปโรเขาโมอิวะ (B/L/D)
Morning
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก
 • จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูราโน่ (Furano Ski Area) เป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ
Noon
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนูเซทญีปุ่น
 • จากนั้นจากนั้นนำท่านชม เนินแห่งพระพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้คือ สร้างขึ้นเพื่อให้เห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบอย่างแท้จริงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสุสาน Makomanai Takino Cemetary อีกทั้งยังสามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า นับเป็นอีกแลนด์มาร์กที่จะได้ทั้งวิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกัน
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาโมอิว่ะ ชมเมืองซัปโปโร เจ้าของความสูง 531 เมตร เทียบเท่าภูกระดึง ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของเมือง ฮอกไกโด ได้ทั้งเมือง ในยามเย็นแสงไฟของทั้งเมืองจะสว่างไสวสวยงามยิ่งนัก ระหว่างทางขึ้นกระเช้าช่วงแรกนั้นจะผ่าน เจดีย์ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งนายกรัฐมนตรีอินเดียมองให้แด่จักรพรรดิญีปุ่นในสมัยก่อน สำหรับคู่รักที่ต้องการสถานที่โรแมนติกใช้เป็นที่จัดงาน บนยอดเขานั้นมีระฆังแห่งความรักให้คูjแต่งงานได้ลั่นและอธิษฐานอีกด้วย พร้อมสถานที่ คล้องกุญแจล็อคไว้เป็นสัญลักษณ์ของความรักมั่นคงอีกด้วย
 • สมควรแก่เวลานำท่านนั่งกระเช้าลงเขา
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์ชาบูๆ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Primier Cabin Sapporo 4*/เทียบเท่า

day5 ซิตี้ทัวร์โอตารุ – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำท่านท่องเที่ยงซิตี้ทัวร์เมือง โอตารุ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านร้านอาหารชื่อดังมากมายในถนนซาไกมาจิ
Noon
 • สมควรแก่เวลานำท่านทาง กลับสู่เมืองซัปโปโร ชมโรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโรจากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Primier Cabin Sapporo 4*/เทียบเท่า หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รายการนำเที่ยวของไกด์ในวันนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถแยกกับคณะได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนำทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณีที่การเดินทางเกิดอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ การเดินทาง (Wifi เรามีให้ครอบครัวละ 1 เครื่อง 2 – 4 ท่าน)

day6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.