+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Sairingka TG


@เทศกาลหงส์แห่งโคจิคาวะ ไซริงกะ ครั้งที่ 28  

เส้นทางใหม่ “โอบิฮิโระ” เพชรน้ำเอกแห่งฮอกไกโดตะวันออก ท้าให้ลอง อากาศติดลบต่ำสุด

ณ หมู่บ้านเอสกิโม เดินเล่นบนทะเลสาบ ชิคาริเบทสึ ชม Ice Bar อิกลู

Jan - Feb'19

day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 ซิตี้ทัวร์โอตารุ – อาซาฮิกาว่า (B/L)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวซิตี้ทัวร์เมือง โอตารุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 นาที
 • 11.30 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญี่ปุน
Noon
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
 • อิสระให้ท่านเลือกชิมขนมชึ้นชื่อ ณ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย
Evening
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอาซาฮิกาว่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร
 • อิสระอาหารเย็น ณ ห้างอิออน แหล่งศูนย์รวมร้านอาหารมากมายในห้องสรรพสินค้า
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ART HOTEL ASAHIKAWA 3*/เทียบเท่า

day3 สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า – ลานสกีชิกิไซ – เมืองโอโตฟุเกะ ออนเซน – ร่วมเทศกาลหงส์โทคาจิคาวะ (B/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง Hokkaido Ice Pavilion เป็นพิพิธพัณฑ์หิมะแห่งแรกของโลกที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้วกับอุณหภูมิ
 • 20 c° ได้ตลอดทั้งปี
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่พบไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านาเม็ง วิลเลจ เมนูเส้นขึ้นชื่อ ที่รวบรวมราเม็งแชมป์เปี้ยนมารวมไว้ที่เดียวกัน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูราโน่ (Furano Ski Area) เป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโอตาฟุเกะ เข้าสู่ที่พัก Daiheigen Onsen Hotel 3* / เทียบเท่า
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเข้าร่วมงาน เทศากาลแห่งหงส์โทคาจิคาวะ ไซริงกะ ณ สวนสาธารณะโทคาจิงาโอกะ เทศกาล Tokachi Swan Festival Sairinka หรือเรียกว่า Tokachi Hakuchou Matsuri Sairinka ก็ได้ ซึ่งงานนี้นับเป็นสีสันแห่งฤดูหนาวของแถบ Tokachigawa Onsen เลยทีเดียวเทศกาล Sairinka เป็นเทศกาลเสียงสีที่มีทั้งความสวยงาม และคึกคักด้วยเสียงเพลง

day4 ทะเลสาบชิคาริเบทสึ – บ้านเอสกิโม ชาวอิกลู – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โรงงานช็อคโกแลต (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบชิคาริเบทสึ ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบแห่งท้องฟ้า เพราะอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะฮอกไกโด เหนือระดับน้ำทะเล 810 เมตร และเมื่อฤดูหนาวมาเยือน ทะเลสาบนี้จะกลายสภาพเป็นลานน้ำแข็ง ที่หนาถึง 60 ซม. ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน กลบมิดทั่วทุกพื้นที่ ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่นี่จะติดลบต่ำสุดถึง
 • 30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง บนทะเลสาบน้ำแข็งนี้เอง จะมีการสร้างหมู่บ้านน้ำแข็งสไตล์ เอสกิโม ที่เรียกว่า อิกลู
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญีปุ่น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ซัปโปโรชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า นับเป็นอีกแลนด์มาร์กที่จะได้ทั้งวิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกัน
 • จากนั้นสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์ขาปู
 • จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo Hotel 3*/เทียบเท่า

day5 ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำทุกท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ JR (เป็นการท่องเที่ยวที่สะดวกกว่าการใช้รถโค้ชและประหยัดไปในตัว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย หรือท่านใดมีโปรแกรมจะที่สนใจจะไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางได้ง่าย ค่าตั๋วรถไฟ JR PASS 1 วันราคา 800 เยน ไม่รวมในราคาทัวร์ ) โดยมีไกด์นำทางและคอยดูแลตลอดการเดินทางในวันนี้
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
 • ชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำท่านชม หอส่งสัญญาญทีวีซัปโปโร จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในช่วงวันหยุด ในช่วงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี คนญีปุ่นจะมาเดินเล่นเพลินๆชมดอกไม้เปลี่ยนสี ณ จุดนี้ค่อนข้างเยอะด้วยสถานที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กลับแหล่งกินและแหล่งช้อป
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านร้านอาหาร
 • จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโรจากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo Hotel 3*/เทียบเท่า
 • หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รายการนำเที่ยวของไกด์ในวันนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถแยกกับคณะได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนำทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณีที่การเดินทางเกิดอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ การเดินทาง (Wifi มีให้ครอบครัวละ 1 เครื่อง 2 – 4 ท่าน)

day6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (B)
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.