+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

STANDARD FUJI-NARITA


แพ็คเกจ 5วัน3คืน *ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ

- ล่องเรือโจรสลัด / กินไข่ดำโอวาคุดานิ / ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เลท

- ช้อปปิ้งชินจุกุ / อิ่มอร่อยเมนูขาปูยักษ์

UPON-001

*NOTE


If you need to apply this your press following botton please.