+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

OHAYO FUJI-TOKYO


แพ็คเกจ 5วัน3คืน *ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- พระใหญ่ไดบุตสึ / ล่องเรือโจรสลัด / ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท

- โอชิโนะฮักไก / วัดอาซากุสะ / ชินจุกุ / อิ่มอร่อยขาปูบุฟเฟต์

- ศาลเจ้าเมจิ / ฮาราจุกุ / โอไดบะ

UPON-002*NOTE


If you need to apply this your press following botton please.