+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Sounkyo Ice Festival TG


@เทศกาลไฟ โชอึนเคียว เฮียวบะกุ Supersaver 2019  

หุบเขานรกจิโกคุดานิ นั่งกระเช้าอุสุซาน ทะเลสาบโทยะ

     

Jan - Mar'19

Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 7 วัน 5 คืน
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 หุบเขานรก – ทะเลสาบโทยะ – กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุซาน – ออนเซน นิเซโกะ (B/L/D)
Morning
 • 08.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก่ บ่อจิโงคุดานิ (Jigokudani or Hell Valley) บ่อที่เราเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นั้นเอง
 • นำท่านเยือนหุบเขานรกต้นกำเนิดออนเซน จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน
Noon
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านท่านชมความงานของ ทะเลสาบโทยะ (Sairo observatory) เป็นจุดชมวิวที่ให้คุณได้สัมผัสความกว้างใหญ่ของทัศนียภาพ นอกจากตัวทะเลสาบแล้ว ยังมองเห็น เกาะนากาจิมะ, ภูเขาอุสุซัง, โชวะชินซัง ได้อีกด้วย ซึ่งคุ้มค่าแก่การมาเยือนสถานที่แห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุซุเมืองโทยะ จะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาอุซุ ซึ่งพื้นที่เป็นแอ่งที่ค่อนข้างแบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะสามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและภูเขาโชวะชินซัง ได้จากมุมสูง จากจุดนี้เราสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ จากปากปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจากใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุซุ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยังฝั่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร
Evening
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองนิแซโกะ เข้าสู่ที่พัก Niseko Grand Hotel Onsen 3*/เทียบเท่า
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์
 • ให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

day3 ซิตี้ทัวร์ โอตารุ – พิพิธภัณฑ์หิมะ – เทศกาลน้ำแข็งประดับไฟโชอึนเคียว 2019 (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟโอตารุ
 • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง โชอึนเคียว ระหว่างทางนำท่านชม Hokkaido Ice Pavilion เป็นพิพิธพัณฑ์หิมะแห่งแรกของโลกที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขั้วกับอุณหภูมิ
 • 20 c° ได้ตลอดทั้งปี
 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sounkyo Mt.View Hotel + Onsen 3 * หรือ เทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (เมนูบัฟเฟต์และขาปูยักษ์ไม่อั้น)
 • หลังอาหารนำท่านเข้าร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว บริเวณโดยรอบจะทำการจัดแสดง จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปร่างต่างๆ ในช่วงเวลา 20.30 – 21.00 น. นั้นจะมีการการจุดฟุไฟ เพิ่มความสวยงามในการเทศกาลเป็นที่ติดตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวทุกชนชาติที่มาเยือน

day4 สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า – ลานสกีฟุราโนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (B/)
Morning
 • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่ อะซาฮิกาว่า (Asahikawa) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซัปโปโร
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง
Noon
 • จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านราเม็ง วิลเลจ อิสระอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านาเม็ง วิลเลจ เมนูเส้นขึ้นชื่อ ที่รวบรวมราเม็งแชมป์เปี้ยนมารวมไว้ที่เดียวกัน
 • ช่วงบ่ายพบไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่งนี้ เป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้ นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝูงเพนกวินแบบใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของที่นี่
 • จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูราโน่ (Furano Ski Area) เป็นสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เคยใช้แข่งขันสกีระดับโลกมาแล้ว พื้นที่เล่นสกีประกอบด้วยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น และทางที่สูงชันมากขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังมีลานสโนว์บอร์ด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมากันเป็นครอบครัว และสนใจกิจกรรมหิมะต่างๆ
Evening
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo 3* / เทียบเท่า
 • อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย *ที่พักตั้งอยู่ในย่านการค้า Susukino เป็นแหล่งร้านค่าและร้านอาหารมากมาย

day5 ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำทุกท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ JR (เป็นการท่องเที่ยวที่สะดวกกว่าการใช้รถโค้ชและประหยัดไปในตัว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย หรือท่านใดมีโปรแกรมจะที่สนใจจะไปเยี่ยมชมด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางได้ง่าย ค่าตั๋วรถไฟ JR PASS 1 วันราคา 800 เยน ไม่รวมในราคาทัวร์ )
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทั้งสิ้น ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร
 • ชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • หอส่งสัญญาญทีวีซัปโปโร จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในช่วงวันหยุด ในช่วงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี คนญีปุ่นจะมาเดินเล่นเพลินๆชมดอกไม้เปลี่ยนสี ณ จุดนี้ค่อนข้างเยอะด้วยสถานที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กลับแหล่งกินและแหล่งช้อป
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านร้านอาหาร
 • จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโรจากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo 3*/เทียบเท่า
 • หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รายการนำเที่ยวของไกด์ในวันนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถแยกกับคณะได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนำทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณีที่การเดินทางเกิดอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ การเดินทาง (Wifi เรามีให้ครอบครัวละ 1 เครื่อง 2 – 4 ท่าน)

daY6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.