+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Ise Kumano wakayama Area Tourist Pass


พาสท่องเที่ยวจากโอซาก้าหรือนาโกย่า ไปวากายาม่า มิเอะ นารา และคุมาโนะ

 

 


*NOTE

พาสท่องเที่ยวเริ่มต้นจากโอซาก้าหรือนาโกย่า ไปที่วากายาม่า มิเอะ นารา และเน้นที่สถานที่มรดกโลกคุมาโนะ

 

การเดินทางที่ครอบคลุม

  • รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟเร็วพิเศษ รถไฟเร็ว และรถไฟธรรมดา แบบไม่ระบุที่นั่ง และสาย Wakayama Electctric Railway ที่วิ่งระหว่าง Wakayama – Kishi และรถบัสที่วิ่งในแถบนั้นได้ไม่อั้น
  • รถบัส Mie Kotsu: สาย Geku-Naiku, ทั้งเส้นทางของรถบัสสายวนรอบพื้นที่ Ise-Futami-Toba (รถบัส CAN), Owase-station – Washige, Owase-station – Segiyama – Kumanokodo-Center, Kumanoshi-station – Senmaida / Tori-toge Pass entrance
  • รถบัส Kumano Kotsu: สถานี Kii Katsuura – Nachisan, สถานี Shingu – Hongu Taisha mae, สถานี Shingu - Koguchi

 

ราคา ตั๋ว 5 วันใช้ต่อเนื่องกัน

  • ผู้ใหญ่ 11,210 เยน
  • เด็ก 5,600 เยน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ise Kumano Wakayama Area Tourist Pass คลิก


*Remake

ข้อควรระวัง

  • นั่ง HARUKA Express ได้เฉพาะตู้ธรรมดาแบบไม่ระบุที่นั่งเท่านั้น
  • ตั๋วแบบระบุที่นั่งสามารถซื้อได้ไม่เกิน 4 ครั้ง

If you need to apply this your press following botton please.