+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Osaka Nagoya Kyoto


มกราคม - มีนาคม 63

วันที่ 1
Evening
 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1
 • 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG)

วันที่ 2
Morning
 • สนามบินคันไซ
 • ตลาดคุโระมง
 • วัดคิงคะคุจิ
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส)
Evening
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (เมนูบุฟเฟ่ต์)

Awazu Grand Hotel

วันที่ 3
Morning
 • ย่านเมืองเก่าคามิซันโนมาชิ
Noon
 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เซ็ทเมนูญีปุ่น
 • มรดกโลกชิราคาวาโกะ
Evening
 • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์

Shirakabako Kogen Onsen hotel

วันที่ 4
Morning
 • ชิราคาบะ สกี
Noon
 • บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เซ็ทเมนูญีปุ่น
 • สตรอว์เบอร์รี่ ฟาร์ม
 • เจดีย์ชูเรโตะ
 • ทะเลสาบยามานาคาโกะ
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านเยาราชโยโกฮาม่า

Apa Hotel & Resort Yokohama Hotel

วันที่ 5
Morning
 • วัดอาซากุสะ
 • ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
Evening
 • ช้อปปิ้ง ณ ห้างโอไดบะ
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
 • *** วันนี้ท่านสามารถเลือกท่องเที่ยวด้วยตัวเอง หรือ เข้าโตเกียวดีนีย์แลนด์ แยกจากคณะได้ ***
 • โตเกียวดีสนีย์แลนด์ ท่านจะได้พบกับความมหัศจารรย์ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และโตเกียวดิสนีย์ซี บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจและเครื่องเล่น มากมาย จะทำให้คุณ ได้สัมผัสถึงความสุข ตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณ เข้าไป สวนสนุกทั้งสองแห่งนี้เต็มไปด้วยความบันเทิง พร้อมกับกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ท่านจะได้พบกับตัวละครสุดคลาสสิค จากดิสนีย์มากมายที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียว ดีสนีย์ซี ที่มาพร้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดีสนีย์เป็นโลกแห่ง จินตนาการของราชาการ์ตูน ญีปุ่นซึ่ง เป็นดีสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างมากกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดน ต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับ บ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในนโลกใบเล็ก Small World ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการ จับจ่ายเลือกซื้อของที่ระลึก น่ารักในดีสนีย์แลนด์ อีกทั้งยังสัมผัสกับตัวละคร เอกจากวอลดิสนีย์อย่าง มิกี้เมาส์ และ มินนี่ เมาส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมาย  (โดยท่านสามารถติดต่อกับทาง ไลน์ ได้ตลอดเวลาในกรณีที่เจอปัญหาและอุปสรรคเรื่องภาษา ทุกครอบครัว 2 – 4 ท่าน ทางบริษัทได้เช่า Wifi ให้ใช้ตลอดทริปการ) * ไม่รวมค่าเข้า และ ค่าเดินทางในราคาทัวร์

วันที่ 6
Morning
 • 00.20 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661
 • 04.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF


If you need to apply this your press following botton please.